Regulamin

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Fundację „PRO MEDICO”

Obowiązuje od dnia 4 stycznia 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację „PRO MEDICO”, w tym warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Fundację i dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów, uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

II. SŁOWNICZEK

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Fundacja – Fundacja „PRO MEDICO”, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, NIP: 6342250370, REGON: 27333117100000, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000033233;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Fundacji, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Fundacji, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep  – sklep Fundacji „PRO MEDICO”, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

III. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fundacja.izba-lekarska.org.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją „PRO MEDICO” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Zapłaty za towar można dokonać:

  a) przelewem internetowym na rachunek bankowy Fundacji

Konto bankowe: ING Bank śląski S. A. Katowice – 93 1050 1214 1000 0007 0270 8629

b) płatnością w systemie PayU;
c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.

 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do:
  a) dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie
  b) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
 • Uprawnienie, o którym mowa w pkt 4 powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

V. SPOSÓB I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od zakończenia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczyche. Zamówienie na towary o różnymi czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, w takiej sytuacji czas realizacji liczony jest od daty skompletowania.
 3. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji i czas dostawy.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. DOSTAWA

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Fundację i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje i ceny dostaw:
  a) INPOST PACZKOMAT GABARYT A: 16,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  b) INPOST PACZKOMAT GABARYT B: 18,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  c) INPOST PACZKOMAT GABARYT C: 20,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  d) Kurier INPOST GABARYT A: 19,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  e) Kurier INPOST GABARYT B: 20,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  f) Kurier INPOST GABARYT C: 25,99 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  g) odbiór osobisty w siedzibie Fundacji
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub wysyłką do paczkomatu.
 5. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży, a także formularze odstąpienia. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.
 • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z okoliczności, które nie są od niej zależne.

VII. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – z uprawnień za brak zgodności Towaru z umową.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – roszczenia za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności listownie na adres Fundacji: ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: fundacja.promedico@izba-lekarska.org.pl
 4. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, Klient powinien podać  w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego znajdującego się w Sklepie
 5. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) albo w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może:

a). złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b). żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, może on:

a). żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sklep może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

b). złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

1) Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu;

2) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru;

3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;

5) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 1. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 2. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sklepowi Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od Umowy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sklepowi na jego koszt.
 3. Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:

Fundacja „PRO MEDICO”, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice z dopiskiem „Reklamacja”.

 1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Roszczenie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3.  Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową zawartą z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

  VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 30  (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, który jednocześnie został przesłany klientowi wraz z przesyłką. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe do skutecznego odstąpienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą̨ wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust 5 poniżej)
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić́ produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia także w siedzibie Fundacji osobiście.
 6. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sklep informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Fundację Lekarzom Seniorom, „PRO MEDICO”, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, NIP: 6342250370, REGON: 27333117100000, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000033233 (administrator danych).
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95’/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie oraz w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, kontaktując się pod adresem fundacja.promedico@izba-lekarska.org.pl
 5. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X. WARUNKI TECHNICZNE KONIECZNE DO REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Dostęp do usługi zakupu w ramach Sklepu, możliwy jest przy spełnieniu następujących warunków: połączenie do sieci Internet o przepustowości pozwalającej na swobodne poruszanie się w sieci Internet min. 1 Mb /sekundę,
 2. Dostęp do usługi zakupu w ramach Sklepu możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
 3. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsos Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
 4. korzystania z jednego z systemów operacyjnych: Windows 7 lub nowszy, macOS, Linux, Android w wersji 5.0 lub nowszy, iOS.
 5. minimalne wymagania sprzętowe:

– Procesor Pentum 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

– minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych ciasteczek,

– 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych

 • Kupujący, aby skorzystać z usługi zakupu w ramach Sklepu, musi mieć dostęp do następujących rozwiązań technologicznych:
 • rachunek bankowy (bankowość elektroniczna)
 • konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu komórkowego z polską numeracją kierunkową (+48)
 • Kupujący ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Kupującego usługi telekomunikacyjne.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwo przesyłu danych Sklep podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego w związku z zawieraniem umowy treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści naruszających dobra osobiste innych osób, a także treści charakterze obraźliwym.
 • Przeglądanie asortymentu na stroni Stronie internetowej nie wymaga rejestracji i zalogowania się.
 • Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji na Stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  https://www.fundacja.izba-lekarska.org.pl /index.php/regulamin/.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.